Bình xăng con (1)

Bố nồi (2)

Bugi (2)

Cam độ (2)

Dây tăng áp (1)

Lò xo đầu (1)

Nồi độ (1)

ECU (6)

Lò xo nồi (4)

Lọc gió (4)

Mobin sườn (16)

(14)

Pô e (2)

IC (29)

Họng xăng (2)