Bình xăng con (1)

Bố nồi (2)

Bugi (2)

Dây tăng áp (1)

Lò xo đầu (1)

Nồi độ (1)

ECU (6)

Lò xo nồi (4)

Lọc gió (4)

Mobin sườn (16)

(13)

Pô e (2)

IC (29)

Họng xăng (2)