Cần số (1)

Dây dầu (1)

Đĩa thắng (2)

Nhông sên dĩa (8)

Niềng nhôm (2)

Phuộc (1)

Đùm (4)

Vỏ xe máy (1)

Căm (1)